Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2021/2022 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2021/2022 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022.

1. Místo a doba zápisu

Místo zápisu: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Adresa: Dobrá 860, 739 51

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu, je nastavena organizace zápisu tak, aby umožňovala také distanční průběh, tzn. bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Termín zápisu: 15. dubna a 22. dubna 2021 (příjem žádostí u distanční formy bude probíhat od 15. dubna do 23. dubna 2021)

Pro zápis dítěte je nutné dodržet následující postup:

Provedete registraci. V době od 10. 3. 2021 do 8. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka s odkazem na elektronickou registraci, ve které vyplníte elektronickou přihlášku k přijetí dítěte do 1. ročníku a obdržíte registrační číslo. Po jejím odeslání obdržíte do emailu žádost, kterou vytisknete, doplníte chybějící údaje, podepíšete a doručíte do školy buď v den zápisu, nebo v případě distanční formy způsoby uvedenými v bodě 5).

Při registraci provedete časovou rezervaci zápisu, který proběhne ve dnech 15. dubna 2021 a 22. dubna 2021 od 13 do 16 hodin buď ve škole, nebo motivačním způsobem online. Upřesňující pokyny Vám budou zaslány do e-mailu.

(Manuál k vyplnění elektronické přihlášky k zápisu do 1. ročníku ZŠ)

2. Počet přijímaných žáků

Počet přijímaných žáků: 65

3. Kritéria pro přijetí žáků

Kritéria pro přijetí žáků: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace, svou ředitelkou stanovuje následující kritéria přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Dobrá, p.o., od 1. 9. 2021:

Základní škola Dobrá přednostně přijímá uchazeče s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Dobrá, příspěvková organizace s trvalým bydlištěm v obci Dobrá a na základě dohody o společném školském obvodu s trvalým bydlištěm v obci Pazderna a v obci Horní Domaslavice.

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku budou následně přijati uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, p.o.:

1. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dobrá. Jestliže je počet uchazečů, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede za přítomnosti právního zástupce školy tříčlenná komise složená z členů školské rady v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. V případě, že je volná kapacita a jsou přijati všichni uchazeči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, budou přijímáni ostatní uchazeči mimo školský obvod Základní školy Dobrá. Jestliže je počet uchazečů mimo školský obvod Základní školy Dobrá vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede za přítomnosti právního zástupce školy tříčlenná komise složená z členů školské rady v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4. Věk dítěte

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

5. Popis formální části zápisu

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) podá vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad) s prostou kopií rodného listu do školy v den zápisu dítěte, nebo v případě distanční formy v termínu od 15. dubna do 23. dubna 2021 uvedenými způsoby:

  • do datové schránky školy: sjmfdf6,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) do e-mailové schránky zapis@zsdobra.cz,
  • poštou na adresu Základní škola Dobrá, p. o., Dobrá 860, 739 51 Dobrá
  • osobním podáním do schránky u hlavního vchodu ZŠ Dobrá.

6. Rozhovor s dítětem a motivační část zápisu

V případě zápisu ve škole se uskuteční rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

V případě distanční formy proběhne online motivační pohovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 15 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku. Upřesňující pokyny budou zaslány emailem.

Desatero pro rodiče ke stažení

7. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to nejpozději do 30. 4. 2021.

Žádost o odklad ke stažení - ve formátu pdf, doc (Word)

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

8. Oznámení o přijetí

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace je možné dne 30. 4. 2021 od 13 do 15 hodin na sekretariátě školy.

Dobrá, 10. 3. 2021 Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Doprovodné materiály pro rodiče a děti

Prezentace školy

Video prohlídka naší školy


 
/var/www/html/wiki/data/pages/zapis_do_1._trid_ve_sk._r._2021_2022.txt · Poslední úprava: 2021/04/22 16:06 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki