Školní družina pro školní rok 2020/2021

Školní družina bude v provozu od 2. září 2020.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

I. Do školní družiny jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

II. Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky k pravidelné denní docházce nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsících.

III. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny ve školním roce 2020/2021 je 150 žáků.

IV. Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do školní družiny vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do školní družiny ředitelka na základě těchto kritérií:

 1. Přednostně jsou přijati zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 1. a 2. ročníku.
 2. Žáci 3. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.
 3. Žáci 4. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího, kteří dojíždějí z okolních obcí (nemají trvalé bydliště v obci Dobrá).

Ranní družina je z důvodu minimalizace kontaktů s jinými žáky a ročníky určena pouze žákům, kteří jsou do školní družiny přihlášeni k pravidelné docházce. Časy odchodů dětí ze školní družiny budou upřesněny po vyhodnocení přihlášek vašich dětí.

Řádně vyplněné přihlášky zašlete na email zsdobra@zsdobra.cz, nebo odevzdejte na vrátnici školy nejpozději do 2. 9. 2020. K přihláškám podaným po tomto termínu se nepřihlíží.

Plán práce školní družiny ve šk. roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 pracuje v naší ŠD pět oddělení.

Všechna oddělení pracují podle celoročních plánů, které vypracovaly p. vychovatelky.

1. oddělení – „Po stopách Jetíka v českých horách“ - vychovatelka – Jana Řeháčková

2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Česko“ - vychovatelka - Hana Velčovská

3. oddělení – „Život na venkově v době našich předků“ - vychovatelka - Jarmila Tošenovjanová

4. oddělení – „Emušáci - Ferda a jeho mouchy, Svět dinosaurů“ - vychovatelka – Renata Nováková

5. oddělení – „Vědátoři“ - vychovatelka – Rainochová Kristýna

Společným projektem v tomto školním roce bude projekt „Příroda od jara od zimy“.

Všechna oddělení podle možností navštěvují školní tělocvičnu, kuchyňku, školní hřiště, venkovní prostory v okolí školy a chodí na poznávací vycházky po Dobré. V tomto školním roce proběhne realizace výstupů a jednotek výstupu projektu dle MS2014+ s názvem Profesní rozvoj doberských pedagogů II, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0008686.

Hana Velčovská, vedoucí vychovatelka

Oznámení přerušení provozu školní družiny 2019/2020

Školní družina 2019/2020

Kritéria pri přijetí do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2019/2020

Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2019/2020

Poplatek za pobyt ve školní družině se stanovuje na 60 Kč měsíčně. Platba se hradí pololetně. Takto získané prostředky pokrývají nákup pomůcek, potřeb i doplňování a zlepšování vybavení prostor ŠD. Při dlouhodobé nepřítomnosti delší než jeden kalendářní měsíc, lze žádat vrácení alikvotní části poplatku.

Docházka do ŠD je po přihlášení žáka povinná, přihláška je závazná. Omluva žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, musí být podána zákonným zástupcem vychovatelce ŠD písemně. Také předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští.

Provoz ranní ŠD je pondělí–pátek od 6.10 do 7.30 hodin. Žáci přichází do ŠD vchodem od hlavní silnice, ohlásí se zvonkem a budou vpuštěni do budovy. Po skončení ranního provozu odvede žáky vychovatelka přes budovu školy do školních šaten, kde vyčkají do prvního zvonění a odejdou do svých tříd.

Provoz odpolední ŠD je pondělí–pátek od 11.25 do 16.30 hodin. V 15.oo hodin se oddělení spojují.

Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní roční plán práce ŠD.

1. oddělení – Jana Řeháčková

2. oddělení – Hana Velčovská

3. oddělení – Mgr. Bc. Klára Davídková

4. oddělení – Nováková Renáta

5. oddělení – Mgr. Oramová Nika


1. oddělení – „Z mamutího deníku“

2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Evropa“

3. oddělení – „Všechny barvy duhy“

4. oddělení – „Malí záchranáři“, „Zvířata v přírodě a mýtech“

5. oddělení – „Malý vědec“

Společným projektem v tomto školním roce bude projekt „Příroda od jara od zimy“.

Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu, kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré, podle nabídky a zájmu žáků jednou měsíčně navštěvujeme filmové představení v kině Vlast a Jumpcentrum ve Frýdku-Místku. V tomto školním roce proběhne realizace výstupů a jednotek výstupu projektu dle MS2014+ s názvem Profesní rozvoj doberských pedagogů II, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008686.

Režim dne jednotlivých oddělení:

Ranní ŠD: 6.10-7.30 - spontánní činnosti

Odpolední ŠD:

 • 11.25-13.00 - spontánní činnosti, individuální práce
 • 13.00–14.30 - otevřená nabídka různých činností (projektová činnost, vzdělávací činnost)
 • 14.30–15.00 - odpočinková a klidová činnosti
 • 15.00-15.30 - příprava na vyučování (spojení žáků do jednoho oddělení)
 • 15.30-16.30 - spontánní činnosti

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky upozorní jeho zákonného zástupce a ředitelku školy, popř. zástupkyni ŘŠ. Se žákem vychovatelka zůstane až do doby předání zákonným zástupcům.

Kontakt:

 • Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz
 • Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz
 • Mgr. Bc. Klára Davídková - kdavidkova@zsdobra.cz
 • Mgr. Nika Oramová - noramova@zsdobra.cz
 • Jana Řeháčková - jrehackova@zsdobra.cz
 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolni_druzina.txt · Poslední úprava: 2021/02/28 13:10 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki