Profesní rozvoj doberských pedagogů

Název projektu: Profesní rozvoj doberských pedagogů
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000983
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Období realizace: 1. 9. 2016–31. 8. 2018
Celková výše dotace: 1 211 956 Kč


Naše škola se od 1. září 2016 zapojila do projektu „Profesní rozvoj doberských pedagogů“, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a podporu mimoškolních aktivit. Nemalá část těchto finančních prostředků je určena na personální podporu školního psychologa, který bude ve škole působit po dva roky na poloviční úvazek a bude se věnovat klimatu ve školních třídách, chování žáků, vytvářet diagnostiku a poskytovat konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče.

Další podpořenou oblastí je vzdělávání pedagogického sboru v konceptu společného vzdělávání, kdy pedagogové budou rozvíjet kompetence pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni žáci s potřebou podpůrných opatření. Kromě toho budou učitelé podpořeni také ve svém profesním a odborném růstu účastí na vzdělávacích akcích zaměřených na oblast čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.

Spolupráce mezi pedagogy bude prohloubena novinkami v jejich práci, a to tandemovou výukou, kdy ve třídě budou souběžně působit dva učitelé, dále využíváním prvků mentoringu, kdy zkušení učitelé budou předávat konkrétní metody a formy práce svým kolegům, a nakonec vzájemnou spoluprací pedagogů v oblasti plánování, realizace a reflexe výuky podporující čtenářskou a matematickou gramotnost. Posledními oblastmi, které jsme se rozhodli v rámci projektu využít, je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučovacích kroužků a klub zábavné logiky a deskových her, který povede žáky k rozvoji logického myšlení.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy


Realizace - fotodokumentace: