AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Dne 20. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování dětí základních škol.

 • Testování proběhne v první vyučovací hodině v kmenových třídách.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 
 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží nebo již doložili, že jsou očkovaní (14 dní po dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu na covid-19), nebo doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Průběh testování video zde: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo
 • Pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit prezenční výuky, ale za použití zdravotnické obličejové masky po celou dobu pobytu ve škole (tito žáci nesmí zpívat, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem, v době konzumace potravin dodržují odstup minimálně 1,5 metru od ostatních osob). Toto opatření platí po dobu trvání screeningového testování.

* V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen telefonicky kontaktovat lékaře ohledně elektronické žádanky ke konfirmačnímu vyšetření RT-PCR testu.

Stále platná protiepidemická opatření:

 • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením).
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
 • Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Do budovy školy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze po předchozí domluvě.

COVID VE ŠKOLÁCH KDO O ČEM ROZHODUJE?

Informace: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice.