Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2019/2020 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace


Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2019/2020.

1. Místo a doba zápisu

Místo zápisu: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Adresa: Dobrá 860, 739 51

Místnosti: třídy 1.A, 2.C, 2.B

Doba zápisu: 4. dubna 2019, od 13 do 17 hodin

2. Počet žáků, které je možné přijmout: 50

3. Kritéria pro přijímání žáků

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace, svou ředitelkou stanovuje následující kritéria přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Dobrá, p.o., od 1. 9. 2019:

Základní škola Dobrá přednostně přijímá uchazeče s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Dobrá, příspěvková organizace s trvalým bydlištěm v obci Dobrá a na základě dohody o společném školském obvodu s trvalým bydlištěm v obci Pazderna.

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku budou následně přijati uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá:

1. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Dobrá, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Dobrá.

2. Jestliže je počet uchazečů, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede ředitelka školy v přítomnosti člena školské rady za zřizovatele a zástupce zákonných zástupců uchazečů v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3. V případě, že je volná kapacita a jsou přijati všichni uchazeči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, budou přijímáni ostatní uchazeči mimo školský obvod Základní školy Dobrá.

4. Jestliže je počet uchazečů mimo školský obvod Základní školy Dobrá vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním. Losování provede ředitelka školy v přítomnosti člena školské rady za zřizovatele a zástupce zákonných zástupců uchazečů v den určený ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup.

4. Věk dítěte

U zápisu přivítáme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

5. Popis formální části zápisu

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) podá vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte v Základní škole Dobrá, p.o. na sekretariátě školy, případně na místě s pomocí zaměstnance Základní školy Dobrá, p.o. žádost vyplní.

Tiskopis žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednout na sekretariátě školy, nebo v MŠ Dobrá. Dále je tiskopis žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání dostupný v elektronické podobě na www.zsdobra.cz.

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči.

Žádost o přijetí ke stažení: zde

6. Popis organizace rozhovoru s dítětem

Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.

Desatero pro rodiče ke stažení: zde

7. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to v termínu od 1. do 30. 4. 2019.

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2019 na sekretariátě školy. Proto je nutné se včas objednat ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC.

Žádost o odklad ke stažení: zde

8. Oznámení o přijetí

Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Dobrá, 28. 2. 2019 Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

 
/var/www/html/wiki/data/pages/zapis_do_1._trid_ve_sk._r._2019_2020.txt · Poslední úprava: 2019/04/08 17:46 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki