ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2018/2019

Místo a doba zápisu

Místo zápisu: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Adresa: Dobrá 860, 739 51

Místnosti: třídy 1.A, 2.C, 2.B (1. patro)

Doba zápisu: 5. dubna 2018, od 13 do 17 hodin

U zápisu přivítáme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání


Popis formální části zápisu

 • Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) podá vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte a zápisní list v MŠ Dobrá, nebo v místnosti zápisu, případě vyplní na sekretariátě školy v době zápisu.
 • Tiskopis žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list obdrží děti buď v MŠ Dobrá, nebo jsou dostupné v elektronické podobě (pod danými odkazy).
 • Zákonný zástupce s sebou přinese občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte, kterému byl udělen odklad školní docházky v loňském roce, se rovněž dostaví k zápisu.
 • Zákonný zástupce uchazeče je následně ústně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči (číslo obdrží i písemně), o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky.


Popis organizace rozhovoru s dítětem

 • Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
 • Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.


Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to od 1. do 30. 4. 2018.

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena buď

a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře

nebo

b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a klinického psychologa.

V Dobré 5.1.2018

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.


Desatero pro rodiče - bližší informace

 
/var/www/html/wiki/data/pages/zapis_do_1._rocniku.txt · Poslední úprava: 2018/04/09 05:11 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki