Školní jídelna

Kontakt: Radana Weissmannová – vedoucí školní jídelny tel. 558 412 464 e-mail: jidelna@zsdobra.cz

Jídelní lístek:

Ceny obědů od 1.9.2019

 • Strávníci (7-10 let): 25 Kč
 • Strávníci (11-14 let): 27 Kč
 • Strávníci 15 a více let: 29 Kč
 • Dospělí - 68 Kč
 • Strávníci - 7-10 let (v době nemoci): 59 Kč
 • Strávníci - 11-14 let (v době nemoci): 61 Kč
 • Strávníci 15 a více let (v době nemoci): 63 Kč
 • Stravovací čip: 95 Kč

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Přihlášky pro nové strávníky

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jídelně a onemocní, je nutno vzít na vědomí následující:

 • První den nemoci je možno vzít oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu stravy. V dalších dnech bude za oběd účtována vyšší finanční částka – dle ceníku ve školní jídelně.
 • Pokud v době nemoci Vašeho dítěte nebudete mít o obědy zájem, je nutno obědy ihned odhlásit.


Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Provozní řád školní jídelny

Vážení strávníci,

v souvislosti s událostmi posledních dní a doporučením MŠMT bych Vás chtěla seznámit s opatřením týkajícím se bezpečného zázemí žáků naší základní školy.

 • Pro vstup do prostor školní jídelny používejte pouze vchod pro cizí strávníky (vstup na čip). Čip slouží pouze pro strávníky, kteří mají oběd, neumožňujte proto průchod do jídelny jiným osobám. Při vyzvednutí obědu nevstupujte do dalších prostor školy.
 • Dodržujte prosím dobu výdeje obědů pro cizí strávníky, která je stanovena mimo stravování žáků, a to od 11.00 do 11.25 a od 12.00 do 12.20 hodin. Doba výdeje do nosičů je od 11.00 do 11.25 hodin.
 • Prosím, abyste respektovali uvedená pravidla a pokyny zaměstnanců školy.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy


Základní škola Dobrá, příspěvková organizace Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Doba výdeje obědů

 • Výdej obědů žákům se řídí přestávkami, a to v rozmezí od 11.25 do 13.30 hod.
 • Doba výdeje pro cizí strávníky je stanovena mimo stravování žáků a to od 11.00–11.25 a 12.00–12.20 hod. (viz směrnice „Stravování cizích strávníků“).
 • Doba výdeje do nosičů je od 11.00–11.25 hod.

Zařazení žáků podle věkových kategorii:

 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 souladu s přílohou č. 2 k dané vyhlášce jsou žáci pro stanovení finančních limitů na stravování rozděleni dle věkových kategorií. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 • Rozdělení žáků:
  • Strávníci 7-10 let
  • Strávníci 11-14 let
  • Strávníci 15 a více let

Ceny obědů od 1.9.2019

 • Strávníci (7-10 let): 25 Kč
 • Strávníci (11-14 let): 27 Kč
 • Strávníci 15 a více let: 29 Kč
 • Dospělí - 68 Kč
 • Strávníci - 7-10 let (v době nemoci): 59 Kč
 • Strávníci - 11-14 let (v době nemoci): 61 Kč
 • Strávníci 15 a více let (v době nemoci): 63 Kč
 • Stravovací čip: 95 Kč

Odhlašování obědů

 • Stravovací čip je aktivován na celý školní rok, mimo dny, kdy mají žáci prázdniny, nebo volno. Ostatní přihlášky a odhlášky obědů si musí každý strávník zajistit sám nejpozději do 7.00 hodin prostřednictvím terminálu ve školní jídelně, na webových stránkách www.estrava.cz, popř. u vedoucí školní jídelny, telefonicky na čísle 558412464, nebo prostřednictvím e-mailu jidelna@zsdobra.cz.
 • Všichni strávníci mají 3krát týdně možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Automaticky mají všichni nastaveno menu číslo 1. Změny lze provádět prostřednictvím terminálu v jídelně nebo na webových stránkách www.estrava.cz. Menu 2 lze objednávat nejpozději 2 pracovní dny předem do 12.00 hodin. (příklad – změna na středu lze provést nejpozději v pondělí do 12.00 hodin). Žáci mohou tyto změny provádět pouze ráno od 7.00 – 7.45 hodin a pak při obědě.
 • V případě nemoci je možno první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Další dny jsou rodiče povinni obědy odhlásit – případně můžou žáci tyto obědy odebírat, ale za nedotovanou cenu (tj. za cenu potravin a režie) viz níže*.
 • Výlety, exkurze a podobné skupinové akce je nutno nahlásit co nejdřív vedoucí školní jídelny.

Platba obědů

 • Cena obědů je stanovena viz „Ceník obědů“.
 • Obědy se platí inkasem - prostřednictvím bankovních účtů. Termín: 14. den v měsíci. Obědy se platí zpětně tzn. za září v říjnu atd.
 • V případě neprovedení inkasa (nedostatek peněz na účtu apod.) je strávníkovi doručena složenka na zaplacení.
 • Stravovací karty se zakupují v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Cena stravovací karty – viz „Ceník obědů“.

Výdej obědů

 • Žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučování. Tašky si uloží v šatnách jednotlivých tříd nebo ve skříňkách.
 • Do jídelny vstupují pouze strávníci se svým platným čipem. Čip hradí strávník. Čip není přenosný a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně. Pokud někdo čip zapomene, musí si předem (od 7.30–7.50 nebo od 9.30 – 9.50 hodin) dojednat odebrání obědu s vedoucí ŠJ nebo účetní ŠJ. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
 • Jídelní lístek je k dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. a tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

Cizí strávníci jsou povinni

 • Používat pouze zvláštní vchod do jídelny – vstup na stravovací čip.
 • Před vstupem do jídelny použít návleky na obuv – za každého počasí.
 • Dodržovat pravidla osobní hygieny – vyhrazené umyvadlo. V jídelně používat stoly označené cedulkou „CIZÍ STRÁVNÍCI“.
 • Důsledně dodržovat dobu určenou pro odběr obědů.

Dohled ve školní jídelně

 • Dohled ve ŠJ zajišťují pedag. pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Dohlížející pracovníci: sledují, aby do jídelny vstupovali strávníci pouze se stravovací kartou; zamezují vstupu cizích osob do jídelny; regulují osvětlení a větrání; sledují odevzdávání nádobí strávníky.

Úklid ve školní jídelně

 • Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

Ostatní

 • Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy.
 • Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

*) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a 1. den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník (zákonný zástupce) je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ. V případě, že strávník* odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník* uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.


*) Podle § 32 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, školské účelové zařízení(školní jídelna) zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto se ustanovení vyhlášky č.48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění, zejména § 7 odst.2 vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu - tedy nikoliv ne žáky v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje jejich rodina. Pokud by si rodiče přáli obědy pro nemocné děti odebírat, pak se bude jednat ne o hlavní, ale doplňkovou činnost ŠJ a cena oběda bude zahrnovat minimálně plné náklady na přípravu oběda (mzdy, režii, potraviny).

Radana Weissmannová - vedoucí ŠJ

Mgr. Radka Otipková - ředitelka ZŠ

 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolni_jidelna.txt · Poslední úprava: 2019/08/05 08:42 autor: weissmannova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki