Měsíční plány 2020/2021

Vzdělávací obsah pro školní rok 2020/2021 je vzhledem k délce distančního vzdělávání v minulém školním roce přeplánován. Učitelé ve svých předmětových komisích projednali časové a tematické plány, provedli úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu. Září je věnováno zjišťování individuální úrovně dosažených výstupů u jednotlivých žáků, vzdělávací obsah se bude ve většině předmětů opakovat, procvičovat a upevňovat. Cílem je zajistit, aby všichni žáci měli šanci získat potřebné znalosti a dovednosti s ohledem na své předpoklady, nikoliv aby byli testováni nebo jiným způsobem srovnáváni.

Měsíční plány - 1.-5. ročník

Měsíc: Říjen 2020

Třída Ke stažení
1. třída Stáhnout
2. třída Stáhnout
3. třída Stáhnout
4. třída Stáhnout
5. třída Stáhnout

Měsíční plány pro 2. stupeň

Měsíc: Říjen 2020

Ročník Ke stažení
6. ročník Stáhnout
7. ročník Stáhnout
8. ročník Stáhnout
9. ročník Stáhnout


Vysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 
/var/www/html/wiki/data/pages/plany_pro_1._a_2._stupen.txt · Poslední úprava: 2020/09/26 12:50 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki