Aktuální informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

První informace k přijímacímu řízení na SŠ 2018/2019

 • Dvě přihlášky – obdrží žáci ze školy,
 • zápisový lístek – slouží k potvrzení přijetí na danou SŠ,
 • školy s talentovou zkouškou – přihlášky se podávají již nyní – žák oznámí třídnímu učiteli popř. výchovné poradkyni informaci o úmyslu podat přihlášku na takovou SŠ do poloviny října,
 • žák vyplní přihlášku a pak do 30. listopadu podáváte na příslušnou SŠ, je vhodné mít doporučení např. z LŠU,
 • ostatní žáci – přihlášky až leden – únor, podáváte na SŠ do 1. 3. 2018,
 • přijímací řízení pro obory s talentovou zkouškou: od 2. 1. do 15. 1. 2018, konzervatoře od 15. 1. do 31. 1. 2018, pro G se sportovní přípravou: od 2. 1. do 15. 2. 2018,
 • přijímací řízení pro maturitní obory: jednotné písemné přijímací zkoušky z Čj a literatury a Matematiky a její aplikace: 1. termín 12. 4. 2018, 2. termín 16. 4. 2018, přijímací řízení trvá od 12. 4. do 28. 4. 2018,
 • přijímací řízení pro obory bez maturity: od 22. 4. do 30. 4. 2018,
 • žák, který byl přijat na SŠ s talentovou zkouškou, může podat přihlášku i na další SŠ spolu s ostatními spolužáky – do 1. března 2018,
 • týden s volbou povolání od 20. do 24. listopadu – pro žáky zajištěny besedy, exkurze, dne 23. 11. – v rámci TS bude burza SŠ ve školní jídelně – pozvání přijímají školy z blízkého okolí,
 • Trh studijních oborů 7. 11. 2017 – Národní dům ve F-M od 10.00 do 16.00 h pro veřejnost – žáci i rodiče mohou navštívit, konkrétně se zeptat na nabídku dané SŠ, požadavky apod.,
 • Dny otevřených dveří na SŠ – žáci mohou navštěvovat dny otevřených dveří – viz webové stránky škol, popř. informační brožura,
 • Atlas školství 2018/19 přehled SŠ Moravskoslezského kraje – bude k dostání během října – zdarma pro každého žáka,
 • další možné instituce, které můžete navštívit – Úřad práce (telefonicky se objednat Ing. Faranová, 950 113 485, e-mail: renata.faranova@fm.mpsv.cz), Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum,
 • konzultační hodiny s VP pro zákonné zástupce: pondělí od 14.15 do 15.00 h, čtvrtek od 9.00-9.30 hodin nebo po telefonické domluvě mimo tyto hodiny. Telefon 558 412 473, e-mail: pkupkova@zsdobra.cz.

Aktuální informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

 1. Přihlášky odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2017.
 2. K přihlášce možno přiložit ověřenou kopii diplomů z olympiád, doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (rovněž ověřené kopie) apod. – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 3. Zápisový lístek – zatím uschovejte – použijete až po přijetí na SŠ – duben 2017.
 4. V případě ztráty zápisového lístku je nutné o vydání dalšího požádat písemně spolu s čestným prohlášením – bližší informace u výchovné poradkyně Mgr. P. Kupkové. (V případě, že na naší škole dojdou formuláře – je jich omezený počet – další lístky vydává krajský úřad.)
 5. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 pracovních dnů od přijetí na dané SŠ.
 6. Zápisový lístek se nedá vzít zpátky, výjimku tvoří pouze případ po odvolání. Dostal-li se žák na školu po odvolacím řízení, je možné zápisový lístek vzít ze střední školy a podat na druhou školu.

Co dělat v případě nepřijetí na SŠ?

 • počkat na písemné rozhodnutí ředitele střední školy,
 • můžete podat odvolání (popř. Vám poradí na dané SŠ),
 • odvolání se podává do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí,
  • pokud se dítě nedostalo na žádnou SŠ:
 • účastníte se dalšího přijímacího řízení, jehož kola budou vyhlášena během května – nutno sledovat webové stránky jednotlivých SŠ (popř. telefonické ověření),
 • v tomto kole je možné podat neomezený počet přihlášek,
 • zajistit přihlášku, vyplnit a dát třídnímu učiteli k vyplnění,
 • na každou přihlášku vyplníte pouze jednu střední školu.
 • Pozn.: i pokud jste podali odvolání a Vaše dítě se nedostalo na žádnou SŠ, doporučuji, abyste si podali další přihlášku(y), neboť odvolací řízení trvá delší dobu.

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Informace k vyplňování přihlášek

 • Přihlášky budou vytištěny na základě Vašich údajů (SŠ, obor, zákonný zástupce) ve škole. Pořadí škol není důležité, obě přihlášky budou úplně stejné.
 • Vytištěné přihlášky obdržíte na třídní schůzce 16. 2. 2017, v 15.30 hodin ve školní jídelně - účast nutná.
 • Nezapomenout na podpis uchazeče (tj. žák) a podpis zákonného zástupce (tj. rodič). Jméno zákonného zástupce musí být stejné na přihlášce i zápisovém lístku.
 • Na přihlášku vyplňujete termín přijímací zkoušky – pokud ředitel SŠ vyhlásil své termíny.
 • Vyplněnou přihlášku necháte podle potřeby potvrdit dětskou lékařkou. Lékař potvrdí pouze vyplněnou přihlášku! Pro zdravotní způsobilost je možné, že SŠ bude mít na svých webových stránkách svůj formulář a své požadavky na lékařské potvrzení – nutné k lékaři přinést.
 • Vydávání zápisového lístku zákonným zástupcům žáků 9. ročníku proběhne dne 16. 2. 2017 v rámci třídní schůzky – doba bude upřesněna. Zápisové lístky se vydávají proti podpisu zákonného zástupce. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí (duben 2017).
 • Zápisové lístky jsou evidovány krajským úřadem, při ztrátě je možné vystavit náhradní opět na podpis a na základě čestného prohlášení, pozor – v případě, že nám na škole dojdou (jsou objednány pouze na počet žáků), zajišťujete si náhradní lístek na kraji sami.
 • K přihlášce můžete přiložit další dokumenty, např. hodnocení z uměleckých škol nebo diplomy za první místa v soutěžích apod. – vždy přikládejte ověřenou kopii.
 • Přihlášku je nutné odevzdat řediteli SŠ do 1. března 2017.

V případě nejasností a dotazů se obracejte na Mgr. P. Kupkovou (výchovný poradce), popř. třídního učitele.

Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol. Zajímavý je i nový web, který má pomoci s výběrem školy: http://www.infoabsolvent.cz/.

Návrh odvolání - zde.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_9._r.txt · Poslední úprava: 2017/09/28 16:56 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki