Ekoškola - aktuality

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ za rok 2016


Analýza ekologického stavu na ZŠ Dobrá 2012/2013 ke stažení.


Sbírka pro ADRU

http://www.dcfm.cz/krasna-spoluprace-adry-se-zakladni-skolou-v-dobre/

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s následující prosbou. Stejně jako loni oslovili zástupci žákovského ekotýmu naší školy charitativní organizaci ADRA z Frýdku-Místku a zeptali se, jak bychom mohli letos jako škola pomoci lidem v nouzi. Představitelé ADRY nám sdělili, že aktuálně potřebují zubní pasty, zubní kartáčky a batohy.

Vyhlásili jsme proto sbírku těchto věcí. Máte-li doma přebytečný batoh, nebo chcete přispět na dobrou věc zakoupením pasty či kartáčku, pošlete je, prosím, do 31. 3. 2014 po dětech, které je odevzdají p. uč. Lyskové. Školní ekotým Vám děkuje za Vaši případnou dobročinnost.

Členové ekotýmu při ZŠ v Dobré


Plán práce - EKOŠKOLA 2013-2014 - ke stažení.

Tabulka aktivit EVVO (součást Školního plánu EVVO na ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014) - ke stažení.

Ekokodex

 • POUŽÍVÁME EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBKY
 • VŠICHNI SE ZAPOJUJEME DO EKO PROJEKTŮ
 • DODRŽUJEME
 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
 • SBÍRÁME A ŘÁDNĚ TŘÍDÍME ODPAD
 • CHRÁNÍME PŘÍRODU
 • ŠETŘÍME ENERGIÍ,
 • ZBYTEČNĚ NESVÍTÍME VE TŘÍDÁCH A NA CHODBÁCH
 • NEPLÝTVÁME VODOU
 • PEČUJEME O INTERIÉR ŠKOLY I JEJÍ OKOLÍ

Získali jsme titul EKOŠKOLA: :)

Foto Ekotýmu s p. ředitelkou a koordinátorkou EVVO

Slavnostní vyhlášení mezinárodního titulu Ekoškola

Dne 17. června 2013 se zúčastnila pětice žáků Ekotýmu – Tereza Hendrychová (9. C), Filip Causidis (8. C), Denisa Velčovská (8. B), Jan Romanidis (7. A) a Jiří Poljak (6. A) konference programu Ekoškoly s názvem Identita – jeden cíl, mnoho cest. Tato konference byla spojena se slavnostním vyhlašováním mezinárodního titulu Ekoškola. Program probíhal v historické budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Členové ekotýmu představili ostatním svou práci a aktivity v různých dílnách. Smysl setkání nespočíval pouze v zisku titulu a vlajky, ale především v motivaci a inspiraci pro další práci. Žáci zjistili, že nejsou sami – že žije mnoho dalších „ekotýmáků“, kteří mají společné cíle, společné starosti a tím i společnou identitu. Titul, znak a vlajku převzali na závěr konference z rukou ředitele Terezy Mgr. Petra Daniše a zástupců MŠMT a MŽP. Obhájení titulu Ekoškoly nás všechny zavazuje jít dál a nebýt lhostejný k tomu, co se kolem nás děje.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO a programu Ekoškoly a žáci Ekotýmu.

Fotka Ekotýmu z Konference Ekoškol

Zdroj: Secure. [online]. [cit. 2013-07-05]. Dostupné z: http://www.ekoskola.cz/secure.html

další foto z Konference Ekoškol - červen 2013

Jarní projekty zaměřené na environmentální výchovu

Ačkoliv si letošní jaro dávalo se svým příchodem na čas, na naší škole jsme je přivítali s patřičnou parádou a v sérii projektů jsme nejen dostali prostor obdivovat divy jarní přírody, ale také jsme si společně se svými žáky v našich srdcích upevnili ekologické myšlení a chápání přírody jako partnera, s nímž by měl člověk spolupracovat, a nikoliv ji brát jako samozřejmost, … viz článek.

Ekologická konference - Ostrava 2013

Dne 2. dubna 2013 se uskutečnil 5. ročník Ekologické konference základních škol, tentokrát na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě - Zábřehu. Záštitu nad ní převzal Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, dále se jí zúčastnila Mgr. Jana Harmanová, koordinátorka EVVO ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji a další hosté. Všichni se zároveň stali členy poroty, která hodnotila jednotlivé projekty.

Na konferenci vystoupili žáci 11 škol s 15 projekty. Žáci projekty zaměřili na různá ekologická témata, např. zkoumali lišejníky, klíčení semen, život v tůni, zabývali se šetřením vodou, lesní tematikou, elektroodpady nebo tříděním odpadů ve školách.

Naši školu reprezentovala děvčata z 9. B Adéla Březinová a Markéta Sobková, která ve svém projektu představila problematiku EVVO na naší škole. Prezentaci pojmenovala Ekoprojekty na naší škole. Ekologie u nás má již dlouholetou tradici a EVVO je jednou z klíčových oblastí ŠVP. O tom, že nám není lhostejné životní prostředí a vše, co s ním souvisí, dokládá i to, že jsme podruhé obhájili mezinárodní titul Ekoškola a v červnu bychom si jej měli slavnostně převzít v Praze.

Odpoledne, po vyslechnutí všech prezentací, žáci strávili prohlídkou školy. Zavítali kromě jiného do odborné učebny přírodopisu, kde pro ně byly připraveny různé úkoly a hry, v laboratořích chemie naopak zhlédli velmi zajímavé chemické pokusy. Po prohlídce se všichni opět odebrali do auly, kde byly vyhodnoceny nejlepší prezentace. Za pěknou prezentaci a projev byla naše děvčata odměněna celodenní exkurzí do povodí řeky Morávky. Na programu exkurze bude prohlídka přehrady, přírodovědné hry a několik zastavení po toku řeky s průvodcem.

Na závěr bych chtěla poděkovat Adéle a Markétě za přípravu a hezké moderování projektu a zároveň za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Prezentace na téma - Ekoprojekty na naší škole

Obhájili jsme titul Ekoškola!

V závěru listopadu navštívil naši školu tříčlenný auditorský tým ze Sdružení Tereza, který měl zjistit, do jaké míry naplňujeme program Ekoškoly, jak se nám daří naplňovat stanovené cíle, které se týkají například hospodaření s energiemi, třídění odpadů, nebo péče o prostředí naší školy. Během celodenní návštěvy auditoři hovořili s učiteli, žáky, provozními zaměstnanci a prohlédli si celou školu, včetně školní jídelny.

Po 14 dnech napětí přišla závěrečná zpráva, která potvrdila opětovné propůjčení titulu a my jsme tak dostali první vánoční dárek! Celý tento program zastřešuje koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Květoslava Lysková s žákovským ekotýmem, jejichž práce byla v závěrečné zprávě velmi kladně hodnocena a za jejich aktivitu a spolupráci jim patří veliký dík. Závěrečná zpráva včetně dalších doporučení, co nás v dalším období čeká, je umístěna na webových stránkách školy.

Slavnostní vyhlášení spojené s předáním tohoto mezinárodního titulu proběhne v závěru školního roku v Praze.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Zpráva z auditu: ke stažení

Dopis pro členy Ekotýmu:

Fotogalerie: auditoři u p.ředitelky, auditoři s ekotýmem.

3. SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

Další již třetí setkání koordinátorů Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Moravskoslezského kraje se uskutečnilo ve středu 18. ledna 2012 na KÚ Moravskoslezského kraje. Letošní setkání bylo tematicky zaměřeno na problematiku energií, zejména pak energie obnovitelných zdrojů. Rok 2012 vyhlásila OSN „Mezinárodním rokem udržitelných energií pro všechny“, s cílem poukázat na negativní důsledky využívání energie.

Přítomné koordinátory osobně přivítala náměstkyně hejtmana Věra Palková, která ve svém úvodním vystoupení mimo jiné sdělila: „Energie je pro nás všechny důležité téma. Práci koordinátorů ekologické výchovy považuji za velice prospěšnou, protože pedagogům pomáhají ve výchově žáků a studentů, kteří společně nalézají možná řešení nakládání s energií a poukazují na negativní důsledky využívání energie, která produkuje vysoké emise. Příčinou jsou pak klimatické změny, znečištěné ovzduší ve městech, či okyselení půdy i vody. Proto snižování uhlíkových emisí zůstává prioritou v problematice spotřeby energie.“

Stejně jako v minulých letech se na přípravě setkání koordinátorů podílel Klub ekologické výchovy o. s ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. Předsedkyně Klubu ekologické výchovy Milada Švecová upozornila, že vyhlášené programy UNESCA, např. vyhlášení Ptáka roku 2012, programy zaměřenými na geoidy, se mohou stát velice vhodnými náměty pro letošní téma Dne Země, který se na školách stal již tradicí.

Program setkání koordinátorů ekologické výchovy se zaměřil také na podporu výuky moderními informačními technologiemi. Přítomní měli možnost seznámit se s prezentací projektu ENVIGAME. Herní scénáře projektu jsou rozděleny na práci přímo v terénu a aktivity ve třídě s možností využití GPS, multifunkčního mobilního telefonu či notebooku. Koordinátorka EVVO ze ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy představila aktivity, které s žáky v rámci pilotáže mapovala.

Více informací o projektu včetně získání užitečných materiálů lze nalézt na internetovém serveru interaktivní hry http://www.envigame.cz/.

Fotogalerie:http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/na-krajskem-uradu-probehlo-jiz-treti-setkani-koordinatoru-evvo-22247/

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Vyhodnocení výtvarné soutěže

Koncem ledna jsme se dozvěděli výsledky výtvarné soutěže. Děvčata sice nevyhrála, ale přesto „bodovala“. Výtvarné zpracování se líbilo, z 64 hodnocených prací se jejich umístila v kategorii ZŠ na 5. místě.

Přečtěte si děkovný dopis a výsledkovou listinu: ke stažení.

Dobrý den, rádi bychom vám poděkovali za účast ve výtvarné soutěži na téma „EKOLOGIE A JÁ“, kterou vyhlásila společnost Třanovice služby, o. p. s. v rámci realizovaného projektu „Zelené centrum v Třanovicích“ (www.zelene-centrum.cz).

Přeji hezký den.

Bc. Martina Stebelová, DiS. Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1


Třanovice služby, o. p. s. vyhlásila v rámci projektu „Zelené centrum v Třanovicích“ výtvarnou soutěž na téma „EKOLOGIE A JÁ“.

Do této soutěže se zapojily i žákyně naší školy. V rámci volitelného předmětu Ekologická výchova žákyně 9. A – Eliška Löfflerová, Natálie Nepožitková a Adriana Skotalová výtvarně zpracovaly problematiku ekologie a svého vztahu k ní.

Všechny soutěžní práce jsou vystaveny v prostorách Kapplova dvora v Třanovicích, kde si je můžete sami prohlédnout. O vítězích této soutěže v kategoriích základních a středních škol rozhodne komise složená ze zástupců neziskových organizací, vzdělávacích institucí, veřejné správy a podnikatelských subjektů.

Nejlepší práce v každé z kategorií bude odměněna finanční částkou ve výši 900 Kč, která bude věnována ve formě poukázky na nákup vzdělávacích pomůcek. Vyhlášení vítězů proběhne na konferenci konané v rámci projektu v únoru 2012. Fotografii s autorkami a jejich výtvarným zpracováním vytvořil spolužák Daniel Saran z 9. A.

Děvčatům přejeme, aby se jejich práce líbila a získaly to nejlepší ocenění.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Sběrný dvůr (detektivně výtvarný úkol)

Sběrný dvůr je místo, kde může občan obce nebo města odevzdat většinu domovního odpadu, který doma vyprodukuje. Každý sběrný dvůr má svoje vlastní pravidla, za kterých odpady přijímá, a vlastní seznam druhů odpadů, které můžete odevzdat.

Ve volitelném předmětu Ekologická výchova žáci zpracovali v elektronické podobě reálný sběrný dvůr podle skutečnosti. Tento úkol byl vyhlášen v projektu Recyklohraní, do něhož je naše škola již třetím rokem zapojena.

Podklady pro tuto práci poskytli žáci osmých tříd, kteří se na podzim zúčastnili, v rámci projektu Odpady a hospodaření s nimi, exkurze do Sběrného dvora v Třanovicích. Seznámili se např. s fungováním sběrného dvora, které druhy odpadů je možné odevzdat, jaké jsou rozměry dvora, zda je dvůr místem zpětného odběru elektrozařízení a baterií, zjistili přehled nainstalovaných kontejnerů a jejich objem a další informace.

Úkolem deváťáků bylo vše zpracovat a vytvořit jednoduchou přehlednou prezentaci. Prezentace byla v projektu úspěšná a za tento úkol nám byl přidělen plný počet bodů, a to 300 bodů. Co vše jsme o Sběrném dvoru v Třanovicích zjistili, si přečtete v prezentaci.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO, žáci osmých tříd a Vp Ekologická výchova

Vánoční sbírka pro šimpanzici HOPE v ZOO Ostrava

Dne 17. prosince proběhla v prostorách naší školy v rámci Dne otevřených dveří a Vánočního jarmarku finanční sbírka pro naši chráněnkyni – šimpanzici HOPE.

Vánočnímu jarmarku ovšem předcházela delší příprava. Žáci měli za úkol namalovat obrázky opiček a z těch pak komise složená z žáků ekotýmu vybrala zdařilé práce. Ty se staly předlohou pro „opičí kalendáře“. Kromě toho jsme nabízeli vánoční a opičí perníčky a opičí keramické hlavičky. Před Vánocemi ještě hlídka ekotýmu vyrazila a nabízela tyto výrobky i žákům a zaměstnancům školy.

Sbírkou se nám podařilo vybrat 3. 410 Kč.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě výrobků, nebo na jejich prodeji.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Evropský den bez aut

Žáci 9. ročníku se ve volitelném předmětu Environmentální výchova věnovali problematice dopravy a jejímu vlivu na životní prostředí. Projekt byl tematicky spojený s Evropským dnem bez aut, který je vyhlášen na 22. září.

Hlavním cílem projektu bylo pochopit škodlivost autodopravy, její vliv na naše zdraví, uvědomit si výhody a nevýhody všech dopravních prostředků a nabídnout alternativní řešení. „Hra na město“, která byla jednou z aktivit tohoto projektu, nám simulovala život ve městě.

Z plastelíny si žáci vyrobili autíčka, jako pohon jim posloužily vonné tyčinky a pak hurá na výlet do města. Museli dodržovat dopravní předpisy, jeli např. nakupovat, do divadla, na návštěvu ke kamarádovi apod. Po 15 minutách dopravili autíčka na jedno místo. Touto hrou si žáci uvědomili, jaké zápory mají auta ve městě - znečištěný vzduch, velký hluk, dopravní zácpy, dopravní přestupky …

Na závěr projektu určení žáci pozorovali dálnici a místní komunikaci přes Dobrou. Tímto sledováním došli k závažným zjištěním. Dálnicí projelo během 15 minut měření ve směru F-M – Dobrá 264 aut, ve směru Dobrá – F-M 251 aut, celkem 515 aut. Místní komunikací projelo během 15 minut celkem 238 aut, z toho na F-M 123 a v opačném směru 115 automobilů.

A jak mohou pomoci oni sami?

Pokusí se přemluvit rodiče, aby po městě nejezdili auty, ale např. městskou hromadnou dopravou. Sami dají přednost vlakům, autobusům, kolům. Budou více sportovat, jezdit na kolech, aby si zvykli, že je to normální, funkční, ekologicky čistý a často i nejrychlejší dopravní prostředek pro město.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO


Dopis náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 1. září 2010


Dne 21. května 2010 na základě auditu obhájila Základní škola v Dobré mezinárodní titul Ekoškola.

Je to mezinárodní program určený pro základní a střední školy. Koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení TEREZA.

Komise ocenila zejména kvalitní práci a nadšení Ekotýmu. V Ekotýmu pod vedením koordinátorky EVVO Mgr. Květoslavy Lyskové v tomto školním roce pracují Tereza Otipková a Lenka Turoňová z 6. ročníku, Ondřej Bojko a Ondřej Pastrňák ze 7. ročníku, Nikola Hlawiczková a Barbora Mikolášová z 8. ročníku a 9. ročník zastupují Pavla Kupková, Patrik Paško, Michaela Řízková, Jakub Syřínek a Martin Tropek.

Po dobu dvou let může škola užívat vlajku, logo a název Ekoškola.


Pozvánka na slavnostní vyhlášení mezinárodních titulů EKOŠKOLA.

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Program Ekoškoly

Třiďte odpady!

- Více informací zde.

EKOKODEX

Náš EKOKODEX zde.

Recyklohraní

Recyklohraní - http://www.recyklohrani.cz/

 • Úkoly:

Světlo - Poslední soutěžní úkol pro školní rok 2009/10 | 15. 04. 2010

Recyklohraní vyhlašuje poslední soutěžní úkol pro školní rok 2009/10! Zúčastněte se netradičního úkolu jehož zadavatelem je společnost Ekolamp a získejte 200 bodů… a možná ještě něco speciálního pro vaši školu! Popis úkolu, způsob zpracování a jeho odeslání si můžete stáhnout na adrese: http://www.recyklohrani.cz/

Úkol Recyklohraní - IDEÁLNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČ | 18. 01. 2010


Recyklohraní a společnost Asekol vyhlašují v pořadí již 14. soutěžní úkol s názvem IDEÁLNÍ ELKTROSPOTŘEBIČ. Namalujte nebo vyrobte spotřebič podle vašeho gusta, který je va vašich představách ideální! Nebojte se pořádně zapojit fantazii.Vaše práce pak vyfotografujte a pošlete dle pokynů uvedených v podrobném zadání úkolu, které naleznete zde nebo ve složce aktuální úkoly. Každá škola, která se zúčastní, získá 80 bodů. Zároveň jsou vyhlášeny 4 soutěžní kategorie - MŠ,1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ a SŠ. Z každé kategorie budou vybrány 3 nejlepší školy. 1.místo získá 1000 bonusových bodů,2.místo 500 a 3. místo 300 bonusových bodů. Na vaše ideální elektrospotřebiče se budeme těšit do 28.2.24:00 hodin!

Jak se vypořádali s tímto úkolem naši žáci, vidíte na těchto fotografiích.

A tady jsou vítězné elektrospotřebiče, jejich fotografie i s popisem byly odeslány do soutěže Recyklohraní.


CESTA ODPADU

Každý druh komunálního odpadu má svoji cestu a místo, kde ji zakončí. Některé odpady putují přímo na konečnou (skládka, spalovna, recyklační závod), některé během své cesty několikrát přestupují. Celá řada odpadů projde opravdu dlouhou poutí a často končí na jiných kontinentech.

Dalším úkolem v soutěži Recyklohraní bylo zjistit, kam až doputují odpady z naší vesnice. Kam míří směsný komunální odpad, objemné odpady, nebezpečné odpady, vytříděné odpady (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy), případně další druhy odpadů.

Jakub Syřínek a David Klimša tento úkol vypracovali pomocí jednoduchého a přehledného schématu. Zároveň změřili vzdálenosti, které jednotlivé druhy odpadů urazí a našli i rekordmana mezi odpady. Posuďte sami, jak se jim práce povedla. Za splnění úkolu jsme obdrželi na naše konto +200 bodů a ještě navíc za přehledné a pěkné zpracování bonus +500 bodů. Děkuji Jakubovi a Davidovi za velmi kvalitní odvedenou práci.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Vypracovaný úkol - zde.


Krajská konference

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PREZENTOVALI SVÉ PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA EKOLOGII A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy uspořádali 2. ročník konference škol Moravskoslezského kraje, kde žáci základních a středních škol prezentovali environmentálně zaměřené projekty. Konference se uskutečnila 3. června 2010 v prostorách KÚ MSK. Záštitu převzala náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková, dále se jí zúčastnili Ing. Pavel Dostál, Ph.D. z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Jana Harmanová, koordinátorka EVVO ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji a další hosté.

„Cílem konference je především umožnit výměnu informací mezi jednotlivými školami, které se prezentují svými ekologickými aktivitami a také samozřejmě dát prostor naší žákům prezentovat své názory a případné návrhy řešení,“ řekla Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje a závěrem poděkovala všem pedagogickým pracovníkům, kteří žáky na přírodovědné prezentace, které přispívají k zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě, připravili.

Žáci se prezentovali například projekty Firemní způsob zpracování kozího mléka, Odpad a skládky, Projekt Slunce, Již se nechceme dále dusit, Životní prostředí a zdravá výživa, Vývoj kyselosti srážek v Mostech u Jablunkova, Les v našem prostředí, Je jen jedna Země nebo projekt Monitorování povrchových vod v regionu Karviná. Prezentováno bylo 25 prací, na kterých se podílelo 45 žáků.

Všem prezentujícím žákům škol byl předán pamětní list, poukázka na nákup knih a také prezentační předměty kraje.

Naši školu reprezentovaly dvě žákyně šesté třídy – Tereza Otipková a Johana Vávrová s ročníkovým projektem Les v našem prostředí. Děvčatům patří velké poděkování za velmi hezké moderování projektu.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Další foto: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/na-nasem-urade-probehla-konference-prezentace-zakovskych-projektu-evvo-8698/

Ekologický audit na naší škole

21. května 2010 proběhl na naší škole audit, jehož cílem bylo zhodnocení, zda jsme naplnili podmínky pro získání mezinárodního titulu Ekoškola. Auditem škola získává cennou zpětnou vazbu o silných a slabých stránkách realizace programu.

A jaký byl průběh auditorské návštěvy?

Navštívily nás dvě auditorky, pracovnice Sdružení TEREZA z Prahy. Jejich návštěva trvala celé dopoledne. Postupně hovořily s koordinátorkou EVVO a zároveň programu Ekoškola, s ředitelkou školy a samozřejmě s žákovským ekotýmem. Také oslovily žáky a vedoucí školní jídelny. Během své návštěvy si detailně prohlédly celou školu, aby ověřily, zda škola realizovala opatření vedoucí k ekologizaci svého provozu.

O tom, zda naše škola získá titul či nikoliv, rozhodla tříčlenná výběrová komise složená ze zástupce MŽP ČR a dvou nezávislých pracovníků Sdružení TEREZA. Výběrová komise rozhodovala na základě podkladů, které škola zaslala spolu s žádostí o titul a dále na základě zprávy od auditorů.

S napětím jsme všichni čekali na dopis z „Terezy“. Den D nastal a ekotým obdržel zprávu, že jsme naplnili podmínky pro získání titulu. Tento titul nám byl zapůjčen na dva roky, po jejich uplynutí jej musíme znovu obhajovat.

23. června 2010 nás čeká Slavnostní vyhlášení spojené s předáním mezinárodního titulu Ekoškola v Praze. Na cestu do Prahy se moc těšíme, bude to pro nás velmi pěkné ohlédnutí za uplynulým školním rokem.

Mgr. Květoslava Lysková a ekotým


Pozvánka na slavnostní vyhlášení mezinárodních titulů EKOŠKOLA.

Udržitelný rozvoj

V tomto školním roce dosáhla naše škola dalšího velkého úspěchu. U příležitosti dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ byl nám propůjčen na léta 2009 - 2011 titul „Škola udržitelného rozvoje“ - 1. stupně, tzn. nejvyššího ocenění.

Tento titul jsme získali na základě trvalého, odpovědného a soustavného přístupu ke vzdělávání a výchově pro udržitelný rozvoj. Výchova a vzdělávání nespočívá pouze v organizování jednotlivých školních akcí, ale je nedílnou součástí každodenního života školy - všech žáků a pracovníků školy.

Všichni jsme velmi potěšeni, ale zároveň jsme si vědomi, že získání tohoto titulu nás zavazuje nadále v naší práci pokračovat. Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO


Centrum environmentální výchovy

Ptačí budky

Naše škola spolupracuje s odborem životního prostředí při OÚ v Dobré. Z naší spolupráce vyplynulo, jak společně můžeme pomoci probouzející se přírodě. Domluvili jsme se, že vyrobíme pro naše zpěvné ptáky budky.

Fotografie zachycují chlapce z 9. B při práci ve školní dílně. Právě jejich úkolem bylo tyto ptačí budky vyrobit. Teď je musíme pověsit na stromy a čekat, zda poskytnout domov našim opeřencům.


5. ročník soutěže Mozaika

- soutěž ve skládání obrázku z PET víček. Bližší informace zde.


Vánoční přání pro Recyklohraní – kreativní úkol

Společnost EKOLAMP s.r.o., která se zabývá zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení, připravila k letošním Vánocům úkol, ve kterém světla a světýlka vánočního stromečku hrají důležitou roli.

Zadání úkolu: Ozdobte a rozsviťte vánoční stromek v prostorách školy, vyfoťte ho a tuto fotografii použijte pro vytvoření vánočního přání pro Recyklohraní. Vymyslete, co popřejete projektu Recyklohraní do roku 2010…

Naše grafické zpracování:

 
/var/www/html/wiki/data/pages/ekoskola_archiv.txt · Poslední úprava: 2018/03/03 17:19 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki